คลังเก็บหมวดหมู่: งานคุณครู

ชุดการเรียนฟิสิกส์ที่เน้นทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องงานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม รหัสวิชา ว30201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กำลัง

Advertisements

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID – Plan

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID – Plan

นางสาวณัฏฐณิชา  โพธิ์งาม

ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.3 (ว 23102)

วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๖ วิชา ว ๒๓๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

หน่วยที่ ๑ แรงกับการเคลื่อนที่

หน่วยที่ ๒ งานและพลังงาน

  • 1-รู้จักงานและพลังงาน
  • 2-พลังงานศักย์และพลังงานจลน์
  • 3-การเปลี่ยนรูปพลังงานและกฎการอนุรักษ์พลังงาน

หน่วยที่ ๓ พลังงานไฟฟ้า

 

  • 1-วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
  • 2-วงจรไฟฟ้าในบ้านและกำลังไฟฟ้า
  • 3- พลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • 4-วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

วันเปิดเรียน 2/2554

เปิดเทอมวันแรก 25 ต.ค. 54  ดูออกจะวุ่นวายสักเล็กน้อย ถึงปานกลาง…
แต่อย่างไรก้อตาม  ด้วยธรรมเนียม ที่ถือปฏิบัติกันมาอันช้าาาานานนนน…
สำหรับคาบแรกในวันเปิดเรียน  นั่นก็คือ คำอธิบายรายวิชา ชา ชา ชา ชา…
…. ฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญพบกับ…

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3

คำอธิบายรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ชั้น ม.4